پنجمین نمایشگاه تخصیصی بین المللی کاغذ ، مقوا

 

پنجمین نمایشگاه تخصصی بین المللی کاغذ،مقوا،فراورده های کاغذی و ماشین آلات مربوطه

در تاریخ 2لغایت5 مرداد ماه از ساعت 8 الی 15 در تهران محل نمایشگاهای بین المللی .

پنجمین نمایشگاه تخصیصی بین المللی کاغذ ، مقوا

 

پنجمین نمایشگاه تخصصی بین المللی کاغذ،مقوا،فراورده های کاغذی و ماشین آلات مربوطه

در تاریخ 2لغایت5 مرداد ماه از ساعت 8 الی 15 در تهران محل نمایشگاهای بین المللی .

پنجمین نمایشگاه تخصیصی بین المللی کاغذ ، مقوا

 

پنجمین نمایشگاه تخصصی بین المللی کاغذ،مقوا،فراورده های کاغذی و ماشین آلات مربوطه

در تاریخ 2لغایت5 مرداد ماه از ساعت 8 الی 15 در تهران محل نمایشگاهای بین المللی .

پنجمین نمایشگاه تخصیصی بین المللی کاغذ ، مقوا

 

پنجمین نمایشگاه تخصصی بین المللی کاغذ،مقوا،فراورده های کاغذی و ماشین آلات مربوطه

در تاریخ 2لغایت5 مرداد ماه از ساعت 8 الی 15 در تهران محل نمایشگاهای بین المللی .

پنجمین نمایشگاه تخصیصی بین المللی کاغذ ، مقوا

 

پنجمین نمایشگاه تخصصی بین المللی کاغذ،مقوا،فراورده های کاغذی و ماشین آلات مربوطه

در تاریخ 2لغایت5 مرداد ماه از ساعت 8 الی 15 در تهران محل نمایشگاهای بین المللی .

پنجمین نمایشگاه تخصیصی بین المللی کاغذ ، مقوا

 

پنجمین نمایشگاه تخصصی بین المللی کاغذ،مقوا،فراورده های کاغذی و ماشین آلات مربوطه

در تاریخ 2لغایت5 مرداد ماه از ساعت 8 الی 15 در تهران محل نمایشگاهای بین المللی .

پنجمین نمایشگاه تخصیصی بین المللی کاغذ ، مقوا

 

پنجمین نمایشگاه تخصصی بین المللی کاغذ،مقوا،فراورده های کاغذی و ماشین آلات مربوطه

در تاریخ 2لغایت5 مرداد ماه از ساعت 8 الی 15 در تهران محل نمایشگاهای بین المللی .